Thủ tục Tăng vốn điều lệ cho công ty Cổ phần

158 Lượt xem

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2014  quy đinh việc tăng vốn điều lệ như sau:

I. Các quy định chung.

– Đối với công ty cổ phần đại chúng:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần theo quy định của Luật Chứng khoán và báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán nhà nước về đợt phát hành, công ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Đối với công ty cổ phần chưa đại chúng:

  • Trường hợp tăng vốn do phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty hay nói cách khác hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty hay còn gọi là Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.  Trường hợp này Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần; Sau khi hoàn tất chào bán, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp tăng vốn do phát hành cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài (không phải là cổ đông của công ty): doanh nghiệp thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻtheo quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu và có báo cáo kết quả chào bán cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

II. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu:

A.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

1-  Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông4

3-  Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông .

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

B.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

3- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

III. Số lượng hồ sơ:

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ đầy đủ như trên có đóng dấu và ký theo quy định.

IV. Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ và chấp thuận yêu cầu của doanh nghiệp

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat