Từ khóa: thủ tục bán cổ phần

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty chưa đại chúng là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ mà không thông qua...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat